Spoločnosť GEOstatik a. s. bola založená v roku 1993. Na stavebnom strhu pôsobí GEOstatik ako dcérska spoločnosť Doprastavu, a. s. v rámci skupiny DDM Group. Činnosť spoločnosti je v rámci skupiny zameraná na projektovanie a realizovanie prác špeciálneho zakladania pre dopravné a pozemné stavby, sanácie zosuvných území, rekonštrukcie a podchytávania stavebných objektov. Svojim zameraním významne dopĺňa široký podnikateľský záber celej skupiny.

Spoločnosť GEOstatik a. s. zamestnáva vysokokvalifikovných odborníkov v oblasti realizácie špeciálneho zakladania stavieb a projektovania geotechnických konštrukcií.

Predmet činnosti:
- stavebníctvo
- vykonávanie dopravných stavieb
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
- inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
- projektová činnosť v investičnej výstavbe
- projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu
- vykonávanie technických prác pre inžinierskogeologický prieskum
- činnosť vykonávaná banským spôsobom - strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely
- činnosť vykonávaná banským spôsobom - projektovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Spoločnosť GEOstatik a. s. zaviedla a používa:
systém manžérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016
systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016
systém manžérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 v oblastiach:
- realizácia dopravných, inžinierskych stavieb a technických prác pre inžinierskogeologický prieskum
- strojové vŕtanie studní nad 30 m a vrtné práce, špeciálne zakladanie
- projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu
- projektovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Certifikát STN EN ISO 9001:2016
Certifikát STN EN ISO 14001:2016
Certifikát STN OHSAS 18001:2009
Politika kvality, environmentu a BOZP